4 Levering/verzendingstermijnen & ons milieustandpunt

 

4.1 Leveringen vinden doorgaans alleen plaats binnen Nederland of BelgiŽ. Bij levering aan andere Europese landen dient de klant rekening te houden met hogere verzend- en verzekeringskosten (tegen kostprijs).

 

4.2 De verzendtijd bedraagt normaliter twee (2) tot vijf (5) werkdagen nŠ ontvangst en betaling van de bestelling van de klant, tenzij op de website of het bestelformulier van Grafdecoratie.nl anders is aangegeven. De verzendtijden gelden overigens als indicatie en niet als fatale termijn.

 

4.3 De verzendtermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen.

 

4.4 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Grafdecoratie.nl overschreden wordt, zal Grafdecoratie.nl de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Grafdecoratie.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Grafdecoratie.nl te melden.

 

4.5 Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Grafdecoratie.nl het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de klant teruggestort.

 

4.6 Grafdecoratie.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. De kosten daarvoor zijn voor Grafdecoratie.nl.

 

4.7. Ons milieustandpunt: Grafdecoratie.nl onderneemt zo duurzaam mogelijk. Is ook officieel een Groen Gecertificeerd Bedrijf. Zie voor een uitvoerig verslag: groenezaken.com/urnwebshopnl. Zo scheiden wij afval, maken zo weinig mogelijk gebruik van de auto en werken het liefst met de groenste verspreider van Nederland (PostNL het voormalige TNT Post). Wij combineren bestellingen om het aantal transportbewegingen te minimaliseren. Daarnaast hergebruiken wij voor het verpakken en versturen van bestellingen milieubewust oude kranten, folders en dozen (in plaats van plastic of nieuw materiaal). Wij vragen u vriendelijk hetzelfde te doen. Of ons verpakkingsmateriaal na ontvangst bij het oud papier te voegen. 

Verantwoord en duurzaam ondernemen vertaalt zich in diverse aspecten: het product, de makers, de verpakking, het transport en de medewerkers. Onze producten zijn gemaakt vanuit natuurlijke basis en opgebouwd uit zuivere, niet giftige grondstoffen. Ook binnen onze bedrijfsprocessen speelt milieubewustzijn een rol. Zo draaien wij op de groene servers van Hostnet en Myshop
Door langdurige relaties heeft Grafdecoratie.nl sterke vertrouwensbanden opgebouwd met leveranciers. Wij kiezen die mede aan de hand van onze bedrijfsnormen: hoogwaardige kunstenaarsproducten, liefst kleinschalig geproduceerd op een verantwoorde wijze. Zo groen mogelijk. Zo voert onze voornaamste partner regelmatig overleg met buitenlandse producenten en bezoekt productielocaties, bijvoorbeeld in India. Zo zijn zij in staat dit te certificeren en te bewaken. Zij bieden zodoende zekerheid vanaf de grondstof tot de aan de overdracht van het product aan onze klanten.
Ons beider manier van werken is gebaseerd op principes van rechtvaardige handel. Zo zijn er vooraf afspraken omtrent goede arbeidsomstandigheden en kinderarbeidvrije productie gemaakt en contractueel vastgelegd. Mede hierdoor kunnen onze leveranciers zich verder ontwikkelen en een betere levensstandaard voor hun medewerkers garanderen. Verantwoord ondernemen heeft grotere impact als wij er allemaal onderdeel van zijn. Samen met Pay It Forward World zijn daarom diverse buitenlandse projecten gestart. Met als doel relaties te stimuleren, te bewegen en bij te laten dragen aan een betere wereld. Wij richten ons samen met PIF World op sociaal verantwoorde projecten op het gebied van educatie, gezondheid, noodhulp en ondernemerschap. Op een online podium komen personen, bedrijven en non-profits samen om elkaar te inspireren, plannen te ondersteunen en een positieve verandering te creeŐąren voor mens, dier en planeet.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 

5.1 Grafdecoratie.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door onze leveranciers.

 

6 Risico

 

6.1. Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor Grafdecoratie.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Grafdecoratie.nl kunnen worden uitgesloten.

 

7 Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten

 

7.1. De klant dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten die rusten op de door Grafdecoratie.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

7.2. Grafdecoratie.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Grafdecoratie.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

8 Bestellingen & communicatie

 

8.1. Grafdecoratie.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Grafdecoratie.nl, dan wel tussen Grafdecoratie.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Grafdecoratie.nl.

 

9 Afkoelperiode

 

9.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Grafdecoratie.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

 

9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Grafdecoratie.nl te melden. De klant dient het product - na overleg met Grafdecoratie.nl - te sturen naar een door Grafdecoratie.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

 

9.3 Indien de klant reeds betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Grafdecoratie.nl ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Grafdecoratie.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Grafdecoratie.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

 

9.4. Grafdecoratie.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Grafdecoratie.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

 

9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Grafdecoratie.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Grafdecoratie.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Grafdecoratie.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

10 Garanties & Klachten

 

10.1 Op de door Grafdecoratie.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de officiŽle garantie zoals die door de fabrikanten op hun producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

 

10.2 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Grafdecoratie.nl serieus in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht kenbaar te maken via info@Grafdecoratie.nl.

 

10.3 Grafdecoratie.nl zal binnen vijf (5) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Grafdecoratie.nl zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

 

11 Persoonsgegevens

 

11.1 Grafdecoratie.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van onze groothandel en VoordeelWebWinkels en het daaraan gekoppelde beveiligde bestelformulieren. En draagt er zorg voor dat alle persoonlijke gegevens die de klant ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Klantgegevens worden geregistreerd binnen een beveiligde database en alleen gebruikt binnen Grafdecoratie.nlGrafdecoratie.nl zal persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van bestellingen van de klant.

 

11.2 De opgeslagen gegevens zullen worden gebruikt om de klant up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Grafdecoratie.nl, louter aangaande uw bestelling. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

11.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Grafdecoratie.nl over de klant worden opgenomen in het bestand van Grafdecoratie.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

12 Correspondentie

 

12.1 Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met de directie van Grafdecoratie.nl, e-mail: info@grafdecoratie.nl. Telefoon: (0031)6-54944099, faxnummer: 084-7249335.

 

13 Diversen

 

13.1 Indien de klant aan Grafdecoratie.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Grafdecoratie.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klantGrafdecoratie.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

 

13.2 Grafdecoratie.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

 

14 Disclaimer Grafdecoratie.nl & Urnwebshop.nl

14.1 De websites van
 Grafdecoratie.nl en haar Voordeelwebwinkels zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch zouden er fouten of onvolledigheden in kunnen staan. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. 


14.2 De auteursrechten op tekst, beeldmateriaal, namen en logoís in onze webwinkels zijn voorbehouden. U mag deze niet gebruiken, kopiŽren, distribueren, zenden of publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grafdecoratie.nl.

 

15 Toepasselijke recht & geschillenregeling Urnwebshop.nl

15.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Grafdecoratie.nl en haar VoordeelWebWinkels als Urnwebshop.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Grafdecoratie.nl en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Utrecht.© Grafdecoratie.nl Utrecht, 2009 - 2019 

Algemene Leveringsvoorwaarden & Registratie Persoonsgegevens

 

1 Algemeen

 

1.1 Grafdecoratie.nl en haar Particuliere VoordeelWebWinkels Graflantaarn.nlUrnWebShop.nl en Dierenurnwinkel.nl staan ingeschreven onder nummer 30219757 bij de KvK in Utrecht. Ons BTW-nummer is NL124544290B02. Ons adres: Oudegracht 5a, 3511AB, Utrecht, telefoon: 06-54944099, fax: 084-7249335, info@Grafdecoratie.nl

 

1.2 Grafdecoratie.nl is o.a. de officiŽle leverancier van AMV-producten, die door Grafdecoratie.nl rechtstreeks van de fabrikant worden verkregen onder bedongen exclusiviteitscontract voor de West-Europese markt. Alleen Grafdecoratie.nl is door AMV gerechtigd deze producten door te leveren aan Nederlandse en Belgische klanten.

 

1.3 Groothandel Grafdecoratie.nl levert via een afgeschermd en besloten ordersysteem louter en alleen aan de vakhandel: ondernemers in de uitvaartbranche: uitvaart- en/of begrafeniswinkels, crematoria, steenhouwerijen en een beperkt aantal gespecialiseerde webshops. Onze openbare VoordeelWebWinkels (met Grafdecoratie, Sierurnen, Assieraden en Dierenurnen; te benaderen via de urlís Voordeelwebwinkels.Grafdecoratie.nlwww.graflantaarn.nlwww.urnwebshop.nl en
 www.dierenurnwinkel.nl) leveren louter en alleen via Internet aan particulieren. Verder te noemen: de klant. 

 

1.4 De groothandel zal nooit direct aan particulieren leveren voor ondernemersprijs. Wel zullen wij trachten door promotieacties op Internet en publieks- en vakbeurzen onze producten onder particulieren meer bekend te maken. Waarbij wij altijd zullen verwijzen naar onze verkooppunten particulieren (ondernemers in de grafmonumentenbranche en gespecialiseerde webwinkels die onze producten verkopen).

 

1.5 De Koopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Grafdecoratie.nl. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant enGrafdecoratie.nl volgens de procedure zoals omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden.

 

1.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Grafdecoratie.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Grafdecoratie.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Grafdecoratie.nl zijn overeengekomen.

 

1.7 Grafdecoratie.nl heeft het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van onze website en het daaraan gekoppelde bestelformulier te wijzigen.

 

2 Aanbiedingen & overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van Grafdecoratie.nl zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Grafdecoratie.nl behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Indien de prijzen van de aangeboden producten echter mochten stijgen of dalen in de periode tussen de bestelling en uitvoering en aflevering daarvan, gelden de prijzen op het moment van aankoop.

 

2.2 Een overeenkomst tussen Grafdecoratie.nl en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van Grafdecoratie.nl; het door de klant vervolgens op 'Plaats Bestelling' icoon klikken op het besteloverzicht op Grafdecoratie.nl; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de websites van Grafdecoratie.nl op de 'Plaats Bestelling' icoon te klikken, hierop van Grafdecoratie.nl op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Grafdecoratie.nl de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

 

2.3 De administratie van Grafdecoratie.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Grafdecoratie.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Grafdecoratie.nl verrichte leveringen. Grafdecoratie.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 

 3 Prijzen/tarieven, maximaal bestelbedrag, kortingen & betaling

 

3.1 Alle vermelde prijzen op het bestelformulier van Grafdecoratie.nl zijn exclusief 21% BTW en exclusief het aandeel van de klant in de verzend-, inpak-, handling- en verzekeringskosten: Ä 12,50 per bestelling. Verzending geschiedt altijd verzekerd per koerier! Als de klant zijn/haar grafdecoratie bestelling zelf komt ophalen in het centrum van Utrecht (of de urnbestelling na betaling komt afhalen in Eindhoven of Venlo) vervallen deze kosten uiteraard. Voor bestellingen vanaf Ä 450 nemen wij de verzendkosten voor ons rekening.

 

3.2 Bestellingen boven Ä 2.500 kan Grafdecoratie.nl helaas niet in behandeling nemen, tenzij anders met de klant schriftelijk of telefonisch overeengekomen.

 

3.3 Alle facturen zullen door de klant vooraf aan Grafdecoratie.nl worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

3.4 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Grafdecoratie.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

 

3.7 Producten blijven eigendom van Grafdecoratie.nl totdat de klant voor betaling van deze producten heeft gezorgd.

 

3.8 Betalen bij ons kan online, veilig Ťn vertrouwd via uw eigen bank. Via Internetbankieren bijvoorbeeld. Of direct via de erkende, beveiligde en afgeschermde betaalsystemen van iDEAL

 of Paypal